Jump to content
 • entries
  569
 • comments
  621
 • views
  1620951

Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской

Liubov

194 views

image.thumb.png.b0b9f21b6cefa298a8bb686151ef0040.png

 

Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской

Дни памяти

1 октября

Житие

По бла­го­сло­ве­нию Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Ки­рил­ла уста­нов­лен Со­бор но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков зем­ли Вла­ди­мир­ской. Празд­но­ва­ние Со­бо­ра бу­дет от­ме­чать­ся 1 ок­тяб­ря, в день па­мя­ти свя­щен­но­му­че­ни­ка Кон­стан­ти­на Твер­ди­сло­ва.

 

Ни­же при­ве­ден спи­сок свя­тых, во­шед­ших в Со­бор, с ука­за­ни­ем дня па­мя­ти и ме­ста их слу­же­ния на Вла­ди­мир­ской зем­ле.

 

Свя­щен­но­му­че­ник Кон­стан­тин Твер­ди­слов † 18 сен­тяб­ря / 1 ок­тяб­ря 1937. Свя­то-Вос­кре­сен­ская цер­ковь г. Юрьев-Поль­ско­го, Свя­то-Ка­зан­ский ка­фед­раль­ный со­бор г. Вяз­ни­ки, Свя­то-Вве­ден­ская цер­ковь г. Вяз­ни­ки.

Свя­щен­но­му­че­ник Алек­сандр Кры­лов † 26 де­каб­ря / 8 ян­ва­ря 1938. Храм с. Смер­до­во Юрьев­ско­го уез­да, храм Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (не со­хра­нил­ся) с. Ель­те­су­но­во Став­ров­ско­го рай­о­на.

Свя­щен­но­ис­по­вед­ник Афа­на­сий Са­ха­ров † 15 / 28 ок­тяб­ря 1962. Го­род Вла­ди­мир (Успен­ский ка­фед­раль­ный со­бор, Бо­го­ро­ди­це-Рож­де­ствен­ский мо­на­стырь), г. Пе­туш­ки.

Свя­щен­но­му­че­ник Ва­си­лий (По­кров­ский) † 3 / 16 но­яб­ря 1936. Се­ло Гон­ча­ро­во Суз­даль­ско­го уез­да (ныне не су­ще­ству­ет), се­ло Голь­цо­во Пе­ре­слав­ско­го уез­да (ныне Алек­сан­дров­ско­го рай­о­на).

Свя­щен­но­му­че­ник Ве­ни­а­мин Бла­го­на­деж­дин †18 сен­тяб­ря / 1 ок­тяб­ря 1937. Се­ло Че­ко­во (вхо­дит в со­став Небы­лов­ско­го сель­ско­го по­се­ле­ния Юрьев-Поль­ско­го рай­о­на).

Свя­щен­но­му­че­ник Вла­ди­мир Вве­ден­ский † 21 мар­та / 3 ап­ре­ля) 1931. Рож­де­ствен­ская церквь в се­ле Леж­не­во Ков­ров­ско­го уез­да Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии (ныне пос.Леж­не­во в Ива­нов­ской об­ла­сти).

Пре­по­доб­но­му­че­ник Вла­ди­мир Те­рен­тьев † 18 фев­ра­ля / 3 мар­та 1933. Смо­лен­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь в Алек­сан­дров­ском рай­оне.

Ис­по­вед­ник Ге­ор­гий Се­дов † 13 / 26 фев­ра­ля 1960. Жил в де­ревне Чу­ри­ло­во Юрьев-Поль­ско­го уез­да. Цер­ковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в се­ле Лы­ко­во Юрьев-Поль­ско­го рай­о­на.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Ге­ра­сим (Мо­ча­лов) † 22 но­яб­ря / 5 де­каб­ря 1937. Смо­лен­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь в Алек­сан­дров­ском рай­оне.

Свя­щен­но­му­че­ник Гер­ман Ря­шен­цев † 2 / 15 сен­тяб­ря 1937. Ка­фед­раль­ный со­бор г. Вяз­ни­ки.

Му­че­ник Ди­мит­рий Ру­да­ков † 14 / 27 но­яб­ря 1937. Храм се­ла Гав­риль­це­во (ли­бо с. Го­ле­ни­ще­во) Юрьев-Поль­ско­го рай­о­на.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Иг­на­тий Ле­бе­дев † 30 ав­гу­ста / 12 сен­тяб­ря 1938. Смо­лен­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь в Алек­сан­дров­ском рай­оне.

Му­че­ник Иг­на­тий Мар­ков † 28 мая / 10 июня 1931 (ве­ро­ят­нее все­го Бо­го­ро­ди­це-Рож­де­ствен­ский храм, де­рев­ня Мах­ра, Алек­сан­дров­ско­го рай­о­на Вла­ди­мир­ской об­ла­сти, т.к. он бли­же все­го к ме­сту его жи­тель­ства, как и ука­за­но в жи­тии)

Пре­по­доб­но­му­че­ник Илия Вят­лин † 23 мар­та / 5 ап­ре­ля 1938. Бо­го­ро­ди­це-Рож­де­ствен­ская Свя­то-Лу­ки­а­но­ва муж­ская пу­стынь. д. Лу­кьян­це­во, Алек­сан­дров­ский рай­он.

Свя­щен­но­му­че­ник Иоанн Пи­ра­ми­дин † 19 но­яб­ря / 2 де­каб­ря 1937. Храм По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, се­ло Груз­де­е­во, Юж­ский рай­он, Ива­нов­ская об­ласть.

Свя­щен­но­му­че­ник Иоанн Ти­хо­ми­ров † 4 /17 фев­ра­ля 1938. Со­бор По­кро­ва Бо­жи­ей ма­те­ри, г. Ме­лен­ки, Вла­ди­мир­ская об­ласть; храм Иеру­са­лим­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, се­ло Во­спуш­ка, Пе­ту­шин­ский рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть.

Пре­по­доб­но­ис­по­вед­ник Леон­тий (Ста­се­вич) † 28 ян­ва­ря / 10 фев­ра­ля 1972. Спа­со-Ев­фи­ми­ев­ский мо­на­стырь, г. Суз­даль. Храм Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, г. Суз­даль; храм свя­ти­те­ля Иоан­на Зла­то­уста, г. Суз­даль.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Ма­ка­рий (Мор­жов) † 28 мая / 10 июня 1931. Свя­то-Смо­лен­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь, Алек­сан­дров­ский рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть.

Свя­щен­но­му­че­ник Ни­ко­лай Доб­ро­нра­вов † 27 но­яб­ря / 10 де­каб­ря 1937. Успен­ский ка­фед­раль­ный со­бор г. Вла­ди­ми­ра. Вла­ди­мир­ская и Суз­даль­ская епар­хия (пра­вя­щий ар­хи­ерей).

Свя­щен­но­му­че­ник Ни­ко­лай (Ер­шов) † 3 / 16 де­каб­ря 1937. Цер­ковь Свя­той Тро­и­цы, се­ло Дол­го­по­лье (Пав­лов­ская пу­стошь), Алек­сан­дров­ский рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть.

Свя­щен­но­ис­по­вед­ник Петр Чель­цов † 30 ав­гу­ста / 12 сен­тяб­ря 1972. Храм Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, се­ло Нар­ма, Гусь-Хру­сталь­ный (Кур­лов­ский) рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть; храм Рож­де­ства Хри­сто­ва, се­ло За­кол­пье, Гусь-Хру­сталь­ный рай­он; храм Па­рас­ке­вы Пят­ни­цы, с. Ве­ли­ко­дво­рье (Пят­ни­ца), Гусь-Хру­сталь­ный рай­он.

Священноисповедник пётр чельцов, пресвитер / новомученик дня

Свя­щен­но­му­че­ник Сер­гий Ру­фиц­кий † 14 / 27 но­яб­ря 1937. Храм Ка­зан­ской Ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, се­ло Се­ди­ко­во, Воз­не­сен­ская во­лость, Ков­ров­ский уезд, Вла­ди­мир­ская гу­бер­ния; храм Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, се­ло Ива­но­во, Пе­ту­шин­ский рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть.

Му­че­ни­ца Та­ти­а­на Грим­блит † 10 / 23 сен­тяб­ря 1937. Го­род Алек­сан­дров, г. Юрьев-Поль­ский Вла­ди­мир­ской об­ла­сти.

Свя­щен­но­му­че­ник Фе­о­дор Ле­бе­дев † 12 / 25 сен­тяб­ря 1937. Цер­ковь Вве­де­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во Храм, се­ло Алек­си­но, Коль­чу­гин­ский рай­он (Юрьев­ский уезд), Вла­ди­мир­ская об­ласть.

 

Источник и продолжение: https://azbyka.ru/days/sv-sobor-novomuchenikov-i-ispovednikov-zemli-vladimirskoj

Канонизированные новомученики и исповедники, подвизавшиеся на Владимирской земле

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ

 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСТВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ В СВЯЗИ С ПРОСЛАВЛЕНИЕМ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ, В ЗЕМЛЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

 

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

«Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость Его» (Пс. 117, 1) греха и даже самой смерти, став причастниками Креста Господня, страданий Христовых, спасших человеческий род и теперь увенчанные вечной славой от Бога.

 

Какой же здесь смысл для нас и значение?

Совершенно определённый и прямой. Апостол Павел нам ясно говорит, что нам «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Филип. 1, 29), т.е. терпеть силою веры все земные невзгоды, несчастья, все скорби и болезни, какие бы они ни случались, что только нас очистит и духовно оживит, более того, сподобит особенного дара жизни – благодати Святого Духа как вечного дыхания блаженного бытия. А конкретно, нам надо твёрдо держаться истиной веры, идущей от самих святых Апостолов как самовидцев Христа Бога, и жить только по вере, обручающей нас с Богом, по заповедям Евангелия Христова, борясь со злом, искушающим нас со всех сторон.

 

Душой мы должны стоять не столько на земле, утопая в её плотских страстях, обитать не в этом суетном мире, где один только шум от мнимой жизни, сколько пребывать в свете веры и любви, совсем в ином состоянии, лучшем, благолепном, чем было. Рай Божий начинается здесь и не кончается уже там, в будущей жизни, что должно нас духовно захватить.  Наше духовное единение и соединение с Богом, Источником блаженства, и есть новый для нас и совершенный божественный Эдем.

 

Молитвы и моления к Нему, Жизнодавцу вечному, где бы мы ни находились, творят чудо высшего бытия, не знающего смерти, творят жизнь как радость, как духовное веселие, чем она собственно измеряется и оценивается. Притом никак нельзя допускать нам никако- го рода зла, надо исключить всецело вражду и ненависть к своим ближним, братьям и сёстрам, только обезличиваю- щих и позорящих нас. Любя Бога, должны искренно любить и ближних как самих себя, не взирая на их подчас падшее состояние.

 

«Молитва спасёт всех нас», – говорил епископ Афанасий Ковровский. О ней, как живой из живых сил, убе- дительно поучает нас святитель Игнатий Брянчанинов. «Мо- литва, – говорит он, – рождает добродетели от соединения духа человеческого с Духом Божиим». А святитель Иоанн Златоуст разъясняет о спасении нашем, что «кто грешит, тот ещё не осознал до конца, что Бог есть любовь – Она неиз- речено услаждает душу «паче мёда и сота».

 

Воздавая честь и поклонение святым мученикам и исповед- никам Земли Владимирской должным образом, как Божиим светилам для неё, будем и мы с вами бодренно идти спаситель- ной дорогой живой веры к Богу нашему и неослабной любви ко всем людям без исключения, что духовно возродит и преобразит нас в корне, более того увековечит в Царствии Небесном и прославит Всепрославляемого и Вечного Бога в Троице поклоняемого, премудро устрояющего жизнь и спасение каждого. Аминь.

 

Милостию Божией митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий 01 октября 2017 года

 

Источник и продолжение: 

http://www.eparh33.ru/files/gaz85.pdf

Во Владимире прошли торжества по случаю прославления Собора Новомучеников и Исповедников, в земле Владимирской просиявших

http://alexandrov-obitel.ru/?p=5621&ysclid=l8q11atkh8768710616

 

Новомученики и исповедники Владимирские

 

image.thumb.png.5e1191d662c23bc4162009be4a74e8c0.png

 

Храмовая икона

 

Тропарь новомученикам и исповедникам земли Владимирской, глас 4

Днесь светло красуется Пресвятые Богородицы избранный град/ и с ним все концы земли Владимирския торжествуют/ прославляющи новомученики и исповедники своя:/ святители и иереи,/ преподобныя мужи и жены/ и вся православныя христианы,/ во дни гонения безбожнаго/ жизнь свою за веру во Христа положившия/ и кровьми истину соблюдшия./ Тех предстательством, долготерпеливе Господи,/ страну нашу сохрани// до скончания века.

Кондак, глас 3

Днесь новомученицы земли Владимирския/ в ризах белых предстоят Агнцу Божию/ и со Ангелы песнь победную воспевают Богу:/ благословение, и слава, и премудрость,/ и хвала, и честь,/ и сила, и крепость/ нашему Богу// во веки веков. Аминь.

Величание

Величаем вас,/ святии новомученицы и исповедницы Владимирския,/ и чтим честная страдания ваша,/ яже за Христа/ претерпели есте.

 

Источник и продолжение: http://galicy.pravorg.ru/novomucheniki-i-ispovedniki-vladimirskie/

http://www.vladkan.ru/personal.html

 

ТВЕРДИСЛОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

 

image.png.3ca604146d70c1cb3a9892ab05f841b9.png

 

Прот. Константин Твердислов

 

Константин Николаевич Твердислов (1881 - 1937), протоиерей, священномученик

Память 18 сентября, в Соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской, новомучеников и исповедников земли Владимирской и Ивановских святых

 

Родился 1 мая 1881 года в уездном городе Гороховце Владимирской губернии в семье почтового служащего [1].

В 1896 году окончил Муромское духовное училище по первому разряду, 15 июня 1902 года окончил Владимирскую духовную семинарию опять же в числе лучших воспитанников со званием "действительного студента", дающим право или поступить в Академию, или занять должность школьного учителя.

 

25 марта 1902 года был посвящен в стихарь.

С августа 1902 по июнь 1904 года преподавал во второклассной школе села Давыдова Переславского уезда Владимирской губернии.

В июне 1904 года женился на Елене Георгиевской, дочери священника села Маймора Юрьевского уезда Владимирской губернии. У них родилось три дочери: Маргарита, Ирина, Татьяна.

1 августа 1904 года был рукоположен в сан пресвитера епископом Муромским Никоном (Рождественским) и определен к Воскресенской церкви города Юрьев-Польского, а впоследствии был назначен настоятелем этого храма.

 

Источник и продолжение: https://drevo-info.ru/articles/13676856.html?ysclid=l8q4rkga36652942737

 

 

У иконы "Новомучеников и исповедников Владимирских".

5 июля, накануне праздника Владимирской иконы Божией Матери и дня памяти всех Владимирских святых, у стен Свято-Успенского кафедрального собора Владимира состоялась встреча новописанной иконы "Новомучеников и исповедников в земле Владимирской просиявших". С приветственным словом выступает протоиерей Георгий Морохин.

 • Like 1


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...