Jump to content

Liubov

Пользователи
 • Content Count

  1326
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  36

Liubov last won the day on September 3

Liubov had the most liked content!

Community Reputation

1245 Очень хороший

About Liubov

 • Rank
  Участник
 • Birthday 10/03/1955

Информация

 • Пол
  Женщина
 • Город
  Москва
 • Интересы
  Вероисповедание: Православие

Recent Profile Visitors

44997 profile views
 1. Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской Дни памяти 1 октября Житие По бла­го­сло­ве­нию Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Ки­рил­ла уста­нов­лен Со­бор но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков зем­ли Вла­ди­мир­ской. Празд­но­ва­ние Со­бо­ра бу­дет от­ме­чать­ся 1 ок­тяб­ря, в день па­мя­ти свя­щен­но­му­че­ни­ка Кон­стан­ти­на Твер­ди­сло­ва. Ни­же при­ве­ден спи­сок свя­тых, во­шед­ших в Со­бор, с ука­за­ни­ем дня па­мя­ти и ме­ста их слу­же­ния на Вла­ди­мир­ской зем­ле. Свя­щен­но­му­че­ник Кон­стан­тин Твер­ди­слов † 18 сен­тяб­ря / 1 ок­тяб­ря 1937. Свя­то-Вос­кре­сен­ская цер­ковь г. Юрьев-Поль­ско­го, Свя­то-Ка­зан­ский ка­фед­раль­ный со­бор г. Вяз­ни­ки, Свя­то-Вве­ден­ская цер­ковь г. Вяз­ни­ки. Свя­щен­но­му­че­ник Алек­сандр Кры­лов † 26 де­каб­ря / 8 ян­ва­ря 1938. Храм с. Смер­до­во Юрьев­ско­го уез­да, храм Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (не со­хра­нил­ся) с. Ель­те­су­но­во Став­ров­ско­го рай­о­на. Свя­щен­но­ис­по­вед­ник Афа­на­сий Са­ха­ров † 15 / 28 ок­тяб­ря 1962. Го­род Вла­ди­мир (Успен­ский ка­фед­раль­ный со­бор, Бо­го­ро­ди­це-Рож­де­ствен­ский мо­на­стырь), г. Пе­туш­ки. Свя­щен­но­му­че­ник Ва­си­лий (По­кров­ский) † 3 / 16 но­яб­ря 1936. Се­ло Гон­ча­ро­во Суз­даль­ско­го уез­да (ныне не су­ще­ству­ет), се­ло Голь­цо­во Пе­ре­слав­ско­го уез­да (ныне Алек­сан­дров­ско­го рай­о­на). Свя­щен­но­му­че­ник Ве­ни­а­мин Бла­го­на­деж­дин †18 сен­тяб­ря / 1 ок­тяб­ря 1937. Се­ло Че­ко­во (вхо­дит в со­став Небы­лов­ско­го сель­ско­го по­се­ле­ния Юрьев-Поль­ско­го рай­о­на). Свя­щен­но­му­че­ник Вла­ди­мир Вве­ден­ский † 21 мар­та / 3 ап­ре­ля) 1931. Рож­де­ствен­ская церквь в се­ле Леж­не­во Ков­ров­ско­го уез­да Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии (ныне пос.Леж­не­во в Ива­нов­ской об­ла­сти). Пре­по­доб­но­му­че­ник Вла­ди­мир Те­рен­тьев † 18 фев­ра­ля / 3 мар­та 1933. Смо­лен­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь в Алек­сан­дров­ском рай­оне. Ис­по­вед­ник Ге­ор­гий Се­дов † 13 / 26 фев­ра­ля 1960. Жил в де­ревне Чу­ри­ло­во Юрьев-Поль­ско­го уез­да. Цер­ковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в се­ле Лы­ко­во Юрьев-Поль­ско­го рай­о­на. Пре­по­доб­но­му­че­ник Ге­ра­сим (Мо­ча­лов) † 22 но­яб­ря / 5 де­каб­ря 1937. Смо­лен­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь в Алек­сан­дров­ском рай­оне. Свя­щен­но­му­че­ник Гер­ман Ря­шен­цев † 2 / 15 сен­тяб­ря 1937. Ка­фед­раль­ный со­бор г. Вяз­ни­ки. Му­че­ник Ди­мит­рий Ру­да­ков † 14 / 27 но­яб­ря 1937. Храм се­ла Гав­риль­це­во (ли­бо с. Го­ле­ни­ще­во) Юрьев-Поль­ско­го рай­о­на. Пре­по­доб­но­му­че­ник Иг­на­тий Ле­бе­дев † 30 ав­гу­ста / 12 сен­тяб­ря 1938. Смо­лен­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь в Алек­сан­дров­ском рай­оне. Му­че­ник Иг­на­тий Мар­ков † 28 мая / 10 июня 1931 (ве­ро­ят­нее все­го Бо­го­ро­ди­це-Рож­де­ствен­ский храм, де­рев­ня Мах­ра, Алек­сан­дров­ско­го рай­о­на Вла­ди­мир­ской об­ла­сти, т.к. он бли­же все­го к ме­сту его жи­тель­ства, как и ука­за­но в жи­тии) Пре­по­доб­но­му­че­ник Илия Вят­лин † 23 мар­та / 5 ап­ре­ля 1938. Бо­го­ро­ди­це-Рож­де­ствен­ская Свя­то-Лу­ки­а­но­ва муж­ская пу­стынь. д. Лу­кьян­це­во, Алек­сан­дров­ский рай­он. Свя­щен­но­му­че­ник Иоанн Пи­ра­ми­дин † 19 но­яб­ря / 2 де­каб­ря 1937. Храм По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, се­ло Груз­де­е­во, Юж­ский рай­он, Ива­нов­ская об­ласть. Свя­щен­но­му­че­ник Иоанн Ти­хо­ми­ров † 4 /17 фев­ра­ля 1938. Со­бор По­кро­ва Бо­жи­ей ма­те­ри, г. Ме­лен­ки, Вла­ди­мир­ская об­ласть; храм Иеру­са­лим­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, се­ло Во­спуш­ка, Пе­ту­шин­ский рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть. Пре­по­доб­но­ис­по­вед­ник Леон­тий (Ста­се­вич) † 28 ян­ва­ря / 10 фев­ра­ля 1972. Спа­со-Ев­фи­ми­ев­ский мо­на­стырь, г. Суз­даль. Храм Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, г. Суз­даль; храм свя­ти­те­ля Иоан­на Зла­то­уста, г. Суз­даль. Пре­по­доб­но­му­че­ник Ма­ка­рий (Мор­жов) † 28 мая / 10 июня 1931. Свя­то-Смо­лен­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь, Алек­сан­дров­ский рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть. Свя­щен­но­му­че­ник Ни­ко­лай Доб­ро­нра­вов † 27 но­яб­ря / 10 де­каб­ря 1937. Успен­ский ка­фед­раль­ный со­бор г. Вла­ди­ми­ра. Вла­ди­мир­ская и Суз­даль­ская епар­хия (пра­вя­щий ар­хи­ерей). Свя­щен­но­му­че­ник Ни­ко­лай (Ер­шов) † 3 / 16 де­каб­ря 1937. Цер­ковь Свя­той Тро­и­цы, се­ло Дол­го­по­лье (Пав­лов­ская пу­стошь), Алек­сан­дров­ский рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть. Свя­щен­но­ис­по­вед­ник Петр Чель­цов † 30 ав­гу­ста / 12 сен­тяб­ря 1972. Храм Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, се­ло Нар­ма, Гусь-Хру­сталь­ный (Кур­лов­ский) рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть; храм Рож­де­ства Хри­сто­ва, се­ло За­кол­пье, Гусь-Хру­сталь­ный рай­он; храм Па­рас­ке­вы Пят­ни­цы, с. Ве­ли­ко­дво­рье (Пят­ни­ца), Гусь-Хру­сталь­ный рай­он. Священноисповедник пётр чельцов, пресвитер / новомученик дня Свя­щен­но­му­че­ник Сер­гий Ру­фиц­кий † 14 / 27 но­яб­ря 1937. Храм Ка­зан­ской Ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, се­ло Се­ди­ко­во, Воз­не­сен­ская во­лость, Ков­ров­ский уезд, Вла­ди­мир­ская гу­бер­ния; храм Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, се­ло Ива­но­во, Пе­ту­шин­ский рай­он, Вла­ди­мир­ская об­ласть. Му­че­ни­ца Та­ти­а­на Грим­блит † 10 / 23 сен­тяб­ря 1937. Го­род Алек­сан­дров, г. Юрьев-Поль­ский Вла­ди­мир­ской об­ла­сти. Свя­щен­но­му­че­ник Фе­о­дор Ле­бе­дев † 12 / 25 сен­тяб­ря 1937. Цер­ковь Вве­де­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во Храм, се­ло Алек­си­но, Коль­чу­гин­ский рай­он (Юрьев­ский уезд), Вла­ди­мир­ская об­ласть. Источник и продолжение: https://azbyka.ru/days/sv-sobor-novomuchenikov-i-ispovednikov-zemli-vladimirskoj Канонизированные новомученики и исповедники, подвизавшиеся на Владимирской земле СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСТВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ В СВЯЗИ С ПРОСЛАВЛЕНИЕМ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ, В ЗЕМЛЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ПРОСИЯВШИХ Во Имя Отца и Сына и Святого Духа! «Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость Его» (Пс. 117, 1) греха и даже самой смерти, став причастниками Креста Господня, страданий Христовых, спасших человеческий род и теперь увенчанные вечной славой от Бога. Какой же здесь смысл для нас и значение? Совершенно определённый и прямой. Апостол Павел нам ясно говорит, что нам «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Филип. 1, 29), т.е. терпеть силою веры все земные невзгоды, несчастья, все скорби и болезни, какие бы они ни случались, что только нас очистит и духовно оживит, более того, сподобит особенного дара жизни – благодати Святого Духа как вечного дыхания блаженного бытия. А конкретно, нам надо твёрдо держаться истиной веры, идущей от самих святых Апостолов как самовидцев Христа Бога, и жить только по вере, обручающей нас с Богом, по заповедям Евангелия Христова, борясь со злом, искушающим нас со всех сторон. Душой мы должны стоять не столько на земле, утопая в её плотских страстях, обитать не в этом суетном мире, где один только шум от мнимой жизни, сколько пребывать в свете веры и любви, совсем в ином состоянии, лучшем, благолепном, чем было. Рай Божий начинается здесь и не кончается уже там, в будущей жизни, что должно нас духовно захватить. Наше духовное единение и соединение с Богом, Источником блаженства, и есть новый для нас и совершенный божественный Эдем. Молитвы и моления к Нему, Жизнодавцу вечному, где бы мы ни находились, творят чудо высшего бытия, не знающего смерти, творят жизнь как радость, как духовное веселие, чем она собственно измеряется и оценивается. Притом никак нельзя допускать нам никако- го рода зла, надо исключить всецело вражду и ненависть к своим ближним, братьям и сёстрам, только обезличиваю- щих и позорящих нас. Любя Бога, должны искренно любить и ближних как самих себя, не взирая на их подчас падшее состояние. «Молитва спасёт всех нас», – говорил епископ Афанасий Ковровский. О ней, как живой из живых сил, убе- дительно поучает нас святитель Игнатий Брянчанинов. «Мо- литва, – говорит он, – рождает добродетели от соединения духа человеческого с Духом Божиим». А святитель Иоанн Златоуст разъясняет о спасении нашем, что «кто грешит, тот ещё не осознал до конца, что Бог есть любовь – Она неиз- речено услаждает душу «паче мёда и сота». Воздавая честь и поклонение святым мученикам и исповед- никам Земли Владимирской должным образом, как Божиим светилам для неё, будем и мы с вами бодренно идти спаситель- ной дорогой живой веры к Богу нашему и неослабной любви ко всем людям без исключения, что духовно возродит и преобразит нас в корне, более того увековечит в Царствии Небесном и прославит Всепрославляемого и Вечного Бога в Троице поклоняемого, премудро устрояющего жизнь и спасение каждого. Аминь. Милостию Божией митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий 01 октября 2017 года Источник и продолжение: http://www.eparh33.ru/files/gaz85.pdf Во Владимире прошли торжества по случаю прославления Собора Новомучеников и Исповедников, в земле Владимирской просиявших http://alexandrov-obitel.ru/?p=5621&ysclid=l8q11atkh8768710616 Новомученики и исповедники Владимирские Храмовая икона Тропарь новомученикам и исповедникам земли Владимирской, глас 4 Днесь светло красуется Пресвятые Богородицы избранный град/ и с ним все концы земли Владимирския торжествуют/ прославляющи новомученики и исповедники своя:/ святители и иереи,/ преподобныя мужи и жены/ и вся православныя христианы,/ во дни гонения безбожнаго/ жизнь свою за веру во Христа положившия/ и кровьми истину соблюдшия./ Тех предстательством, долготерпеливе Господи,/ страну нашу сохрани// до скончания века. Кондак, глас 3 Днесь новомученицы земли Владимирския/ в ризах белых предстоят Агнцу Божию/ и со Ангелы песнь победную воспевают Богу:/ благословение, и слава, и премудрость,/ и хвала, и честь,/ и сила, и крепость/ нашему Богу// во веки веков. Аминь. Величание Величаем вас,/ святии новомученицы и исповедницы Владимирския,/ и чтим честная страдания ваша,/ яже за Христа/ претерпели есте. Источник и продолжение: http://galicy.pravorg.ru/novomucheniki-i-ispovedniki-vladimirskie/ http://www.vladkan.ru/personal.html ТВЕРДИСЛОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ Прот. Константин Твердислов Константин Николаевич Твердислов (1881 - 1937), протоиерей, священномученик Память 18 сентября, в Соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской, новомучеников и исповедников земли Владимирской и Ивановских святых Родился 1 мая 1881 года в уездном городе Гороховце Владимирской губернии в семье почтового служащего [1]. В 1896 году окончил Муромское духовное училище по первому разряду, 15 июня 1902 года окончил Владимирскую духовную семинарию опять же в числе лучших воспитанников со званием "действительного студента", дающим право или поступить в Академию, или занять должность школьного учителя. 25 марта 1902 года был посвящен в стихарь. С августа 1902 по июнь 1904 года преподавал во второклассной школе села Давыдова Переславского уезда Владимирской губернии. В июне 1904 года женился на Елене Георгиевской, дочери священника села Маймора Юрьевского уезда Владимирской губернии. У них родилось три дочери: Маргарита, Ирина, Татьяна. 1 августа 1904 года был рукоположен в сан пресвитера епископом Муромским Никоном (Рождественским) и определен к Воскресенской церкви города Юрьев-Польского, а впоследствии был назначен настоятелем этого храма. Источник и продолжение: https://drevo-info.ru/articles/13676856.html?ysclid=l8q4rkga36652942737 У иконы "Новомучеников и исповедников Владимирских". 5 июля, накануне праздника Владимирской иконы Божией Матери и дня памяти всех Владимирских святых, у стен Свято-Успенского кафедрального собора Владимира состоялась встреча новописанной иконы "Новомучеников и исповедников в земле Владимирской просиявших". С приветственным словом выступает протоиерей Георгий Морохин.
 2. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София Так сложилось, что Вера, Надежда и Любовь, которые в православных святцах упоминаются 30-го сентября, в народе считаются исконно славянскими именами. Но на самом деле это перевод с греческого языка, а обладательницы этих имен были римлянками и пострадали за Христа в первой половине II века. Святые мученицы были девочками. Самой младшей – Любови – к моменту их подвига исполнилось лишь 9 лет, Надежде – 10, Вере – 12. Их мать София была христианкой. Еще совсем молодой она потеряла мужа, но второй раз связывать себя узами брака не стала, полностью посвятив себя воспитанию детей. Остается загадкой, кто дал Софии ее имя – родители, желавшие видеть свою дочь мудрой женщиной (София в переводе с греческого означает «мудрость»), или муж, который тонко подметил главное качество своей жены. Так или иначе, София действительно была умной и мудрой. Она прекрасно разбиралась в людях и понимала, что важнее всего в воспитании детей – привить им христианские добродетели, дать ребенку такие нравственные ориентиры, которые позволят ему в любой ситуации оставаться верным Христу. Первую свою дочь София назвала Пистис. Это слово в греческом языке, который был распространен среди римлян, обозначает веру – одну из важнейших добродетелей. И действительно, очень многое в жизни человек принимает на веру. В конечном итоге даже факт самого существования окружающего мира – это предмет именно веры. Но есть еще и религиозное измерение этого понятия – вера дает основание всей жизни, наполняет ее смыслом и содержанием. Для христиан стержнем веры является Христос. Именно в честь этой добродетели София назвала свою старшую дочь. И не просто назвала, но и сделала все возможное, чтобы заповеди Христа стали определяющими в сознании и поступках девочки. Среднюю дочь звали Элпис – в честь надежды, которая в христианстве считается предпоследней ступенькой на пути к Богу. На самом деле, и в повседневной жизни надежда играет очень важную роль, ведь без нее человек не смог бы составить сколь-нибудь обширных планов на будущее. Тем более для верующего сердца, которое соприкасается с реальностью невидимого Бога, очень важна надежда – упование на то, что Творец слышит Свое творение, что жизнь творения для Него ценна, и что молитвы, возносимые человеком, не остаются пустым звуком для Неба. В своем полном развитии надежда дает верующему все новые и новые силы для духовного восхождения и совершенствования. И, наконец, самая меньшая девочка была наречена Агапэ, в честь наивысшей добродетели – любви. При внимательном взгляде нетрудно увидеть, что всякое подлинное творчество, да и вообще – все здоровые жизненные проявления, которые нас окружают, являются плодом любви. Для христиан любовь тем более важна, что и Сам Бог есть Любовь – это именно то слово, которое наиболее полно характеризирует неописуемую божественную природу. Приобретение любви считается самой верхней ступенькой духовного совершенства, и человек, который возрастает в этой добродетели, уподобляется самому Творцу. Эти три главные христианские ценности София воспитывала в своих дочерях. Сначала они жили в Милане, но затем всем семейством перебрались в Рим, где находились на попечении одной знатной госпожи. Сегодня трудно в это поверить, но в те годы не было ничего удивительного, если 12-летний ребенок был не по годам рассудителен, умен и мудр. Однако, София воспитала своих дочерей так, что даже по меркам античности три юные христианки были на голову выше не только своих сверстников, но и многих взрослых. Слух о кротких, веселых, жизнерадостных и развитых девочках дошел до императорского дворца. Узнав, что чудо-дети исповедуют евангельскую веру, император Адриан и его советники оказались перед трудным выбором. С одной стороны, христианство было вне закона и преследовалось самым безжалостным образом. С другой стороны, девочек было жаль, и не только из-за их нежного возраста – Риму умные женщины были нужны, и сановники понимали, какими сильными личностями могут стать Пистис, Элпис и Агапэ, когда вырастут. Поэтому для начала император решил убедить святое семейство отречься от Христа. Он надеялся, что женская психика не устоит перед щедрыми обещаниями властелина Рима. Император вообще был очень просвещенным человеком, покровителем искусств и философии. Когда он получил донос на Софию, то сначала вызвал ее на беседу, надеясь, что она, знатная римская матрона, образованная женщина, его услышит. Но София стояла на своем, и тогда он ее отправил на перевоспитание – на месяц, на виллу к другой знатной римской гражданке. однако та тоже стала христианкой. Узнав об этом, Адриан осознал, что все серьезнее, чем он думал сначала. И теперь ему нужно было получить публичное отречение Софии – чтобы дискредитировать ее взгляды перед другими образованными людьми. Для воздействия на мать он решил приказать пытать и детей – это был, по мнению правителя, самый эффективный метод воздействия на женщину. Девочек изначально не мучили – им предлагали добровольно отречься от веры, пообещав взамен блестящее будущее и карьеру. Но юные христианки дали совсем недетский ответ – их исповедание веры было тверже, чем у любого другого взрослого. И, конечно, после этого спрос с девочек был иной – их приговорили к мучениям. Первой свой венец приняла Пистис – ее раздели, сначала избили, потом – отрезали ей грудь. Видя, что эти пытки не сломили ни ее, ни других сестер, палачи бросили девочку на раскаленную решетку. Два часа мученица лежала на ней, но огонь не причинил ей вреда. Тогда отроковицу решили сварить в котле, но и после этой пытки юная христианка осталась жива. Это чудо не образумило императора – он приказал отрубить Пистис голову. За своей сестрой последовала Элпис – ее так же били, затем исполосовали тело стальными когтями. Потеряв много крови, девочка все же не отреклась от своей веры, и тогда ее бросили в огонь, который, вопреки ожиданиям, не принес девочке вреда. А когда напоследок Элпис опустили в котел с раскаленной смолой, произошло очередное чудо – котел расплавился, и вылившаяся оттуда жижа обожгла всех палачей. Разгневанный император приказал обезглавить и Элпис. Настал черед Агапэ. Чиновники начали уже роптать на жестокого правителя, но открыто защитить девочку никто не отважился. Адриан долго убеждал мученицу, водил по дворцу, показывал разные сокровища и украшения, но сердце девочки оставалось равнодушно к этим соблазнам. Тогда ее растянули на колесе и били до тех пор, пока мышцы не отделились от костей, а земля под Агапэ не превратилась в красное месиво от стекающей крови. Девочка, невзирая на боль, оставалась непоколебимой. Взбешенный император приказал бросить мученицу в печь, но огонь не тронул ее, и она вышла из пламени целой и невредимой, как будто и не было страшных мук, ею перенесенных. И тогда мучитель отсек Агапэ голову, как и ее сестрам. Тела святых девочек были отданы Софии, которая все это время наблюдала за страданиями дочерей и подбадривала их. Мать похоронила девочек на холме за чертой города, а через три дня умерла сама. *** Жизнь и подвиг Пистис, Элпис, Агапэ и их матери Софии в христианской традиции стоит особняком, поскольку Церковь знает очень немного подобных случаев, когда совсем юные дети сознательно шли на смерть ради своей веры. Рассказ о четырех римских мученицах уникален еще и тем, что порождает целый ряд вопросов, на которые в наши дни даже самые «подкованные» христиане не могут дать вразумительного ответа. Самых сложных вопросов – два. Жалко ли было девочек? Да, жалко! Причем, и мучителям, и их родной матери. Современному человеку и Адриан со своими кровожадными палачами, и София со своими непонятными принципами покажутся людьми ненормальными, дикарями, сумасшедшими. Но на самом деле, вопрос в то время стоял гораздо острее, чем сейчас. Главной ценностью Рима было государство. Не человек, не личность, а именно государство и те устои, которые гарантировали ему незыблемость и процветание. Все, что шло вразрез с интересами империи, подвергалось уничтожению – любезностям в этой борьбе не было места. Христиане, отказывавшие признавать за государством права религиозного верховенства и утверждавшие принципы свободы во Христе, автоматически подлежали истреблению. Самые лучшие императоры Рима, вошедшие в историю как великие администраторы и полководцы, были и самыми жестокими гонителями христиан. Но чем же мешали девочки? Зачем было их убивать? Да просто потому, что они были умны и тверды в своей вере, а умный противник всегда страшнее любой физической силы. Но император ошибся: каждый новый мученик все сильнее подрывал устои старого мира, и чем больше христиан погибало на аренах, тем шире становилась проповедь Евангелия. А что же София? Неужели у матери не дрогнуло сердце при виде мучений дочерей? Дрогнуло, и – еще как! Биограф говорит о том, что внутри женщины все переворачивалось, когда одна за другой ее родные дети истекали кровью и умирали в муках. Но при этом София не сказала ни слова, чтобы остановить пытки – наоборот, она подбадривала девочек и сохраняла внешнюю бодрость, не желая своим печальным видом лишать юных мучениц духовных сил. Что заставляло эту женщину так себя вести? Как и многим матерям-христианкам, шедшим на смерть вместе со своими детьми, Софии была очевидна иная реальность – совершенно отличная от той, которую видели сытые и самодовольные соотечественники. Большинство жителей империи, которые радостно смотрели на мучения христиан и требовали все новой и новой крови, видели лишь тот мир, с которым они сталкивались каждый день. Они не привыкли лишать себя комфорта, еды, питья, одежды, а человеческие отношения мерили в основном материальными категориями. Но над всей этой суетой вместо видимого покрова облаков София, ее святые дочери, и все христиане видели Небо – вожделенную обитель праведников, в которой вечно сияет Солнце правды – Христос… Источник и продолжение: https://foma.ru/fides-spes-caritas.html?ysclid=l8nxnns57d142521086 ИЗ ЖИТИЯ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ http://www.diveevo.ru/2/0/1/9067/ Вера, Надежда, Любовь, София — паломничество в Эшо
 3. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение 20 сентября 2022 года, в канун праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Церковный календарь. 21 сентября 2022. Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 20.09.2022 Божественная литургия 21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы Божественная литургия 21 сентября 2022 года, Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь, Москва
 4. Светописанный образ Пресвятой Богородицы Фотография Матери Божией / Православие.Ru Светописанный Образ Пресвятой Богородицы. Афонское чудо. Тропарь: Пречистому Лику Твоему покланяемся, Благая, просяще предстательства о нас, Мати Божия, Волею бо благоволила еси явитися среди братии, да избавиши от печали, ихже собрала еси. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполняеши всех, Пречистая Дево, вверяющих себе Покрову Твоему. Кондак: Неизреченного и благосердаго Твоего к человеком смотрения, Чистейшая Херувим и Славнейшая без сравнения серафим. И Образ Твой Светоявленный, и самоизображенный, свидетелество явися Твоего неизреченныя любве и милосердия, почитаем той лобызающе. Источник и продолжение: Иконы Афона: Светописанная Служба чудесному Явлению Светописанного образа Пресвятой Богородицы на Святой Горе Афонской https://pravoslavie.ru/98668.html?ysclid=l7l7ak0sg5515447673 http://www.patriarchia.ru/db/text/3128740.html https://azbyka.ru/days/ikona-svetopisannaja-svetopisannyj-obraz https://foma.ru/ikona-presvjatoj-bogorodicy-svetopisannaja.html?ysclid=l7l78ph320154816827
 5. Успенский пост. Отрывок 11 Отрывки из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 12 Успенский пост. Отрывок 13 Успенский пост. Отрывок14 Успенский пост. Отрывок15 Успенский пост. Отрывок16 Успенский пост. Отрывок17 Успенский пост. Отрывок18 Успенский пост. Отрывок19 Успенский пост. Отрывок Успенский пост. Отрывок 21 Успенский пост. Отрывок 22 Успенский пост. Отрывок 23 Успенский пост. Отрывок 24
 6. Успенский пост. Отрывок 1 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 2 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 3 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 4 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 5 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 6 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 7 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 8 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 9 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский пост. Отрывок 10 Отрывок из книги митрополита Илариона (Алфеева) "Духовный мир Исаака Сирина" читает Петр Мамонов. Успенский ПОСТ!ВАЖНО!!!Священник Димитрий Смирнов. Димитрий Смирнов Проповедь в Неделю 10 ю по Пятидесятнице Успенский пост
 7. Преподобные Герман, Савватий и Зосима Соловецкие: истории с продолжением Соловки – место прославления большого числа дивных святых Земли Русской, потому и отмечается ежегодно 22 августа Собор Соловецких святых. Но старшие и главные среди них – преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие, день памяти которых отмечается накануне – 21 августа. Тем самым обозначена их особая роль: они – первопроходцы, создатели святой обители и покровители Соловков на все времена. Праздник восходит к событию, произошедшему 21 августа 1566 года, тому дню, когда мощи святых Савватия и Зосимы спустя почти 20 лет после причисления их к лику святых (1547 год) были перенесены в Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря. Вплоть до революционных событий XX века они пребывали там вместе, в то время как мощи святого Германа продолжали находиться в часовне рядом с храмом святителя Николая. Источник и продолжение: ПРЕПОДОБНЫЕ ГЕРМАН, САВВАТИЙ И ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЕ: ИСТОРИИ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ 8/21 августа Русская Православная Церковь празднует перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566) и второе перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992). Святые мощи первоначальников Соловецких, преподобных Зосимы и Савватия ко времени церковного прославления угодников Божиих на Московском Соборе 1547 года находились в монастыре. В Соловецкую обитель в 1465 году, при игумене Зосиме, были перенесены из селения Сорока мощи преподобного Савватия. Мощи были положены за алтарем храма Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный Зосима, почивший в 1478 году, был похоронен за алтарем деревянного Спасо-Преображенского собора. Через несколько десятилетий Церковный Собор при митрополите Московском Макарии 26 февраля 1547 года определил совершать всецерковную память Соловецким преподобным каждому в день его кончины: Савватию – 27 сентября, Зосиме – 17 апреля. Существуют сведения, согласно которым первое обретение мощей преподобных отцов было 2 сентября 1545 года. Вероятно, это связано с подготовкой к канонизации этих подвижников на Соборе 1547 года. Торжество перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, состоялось на третий день престольного праздника Соловецкой обители Преображения Господня, после освящения Преображенского собора 8/21 августа 1566 года. Мощи святых были перенесены в придел Преображенского собора, устроенный в их честь. Перенесение честных мощей было подготовлено и вдохновлено святителем Филиппом, будущим митрополитом Московским. Мощи преподобного Германа были перенесены в обитель в 1484 году из веси Ховроньиной на Свири и положены рядом с мощами преподобного Савватия. Церковное почитание преподобного Германа установлено в 1692 году. Святые мощи угодника Божия с 1860 года почивали под спудом в церкви, освященной во имя его. В 1862 году, по завершении строительства Свято-Троицкого собора, святые мощи преподобных Зосимы и Савватия были поставлены в серебряных раках в Зосимо-Савватиевском приделе и находились там до закрытия монастыря в 1920 году. В 1925 году мощи святых были вскрыты, но до 1939 года оставались на территории монастыря и помещались в антирелигиозном музее. После закрытия на Соловках лагеря и тюрьмы мощи основателей обители были вывезены на материк и переданы на хранение в Центральный антирелигиозный музей в Москве, а затем в ленинградский Музей истории религии и атеизма. С 1989 г. в Государственном музее истории религии ведется отбор и передача предметов богослужебного назначения по просьбам различных религиозных объединений и общин. К настоящему времени, прежде всего, во вновь открытые храмы и монастыри Санкт-Петербургской епархии, музеем передано более 3000 икон и богослужебных предметов. В 1946 году в Музей истории религии была передана большая часть фондов упраздненного так называемого Центрального антирелигиозгного музея в Москве (ЦАМ). Оттуда поступили и святые мощи прпп. Зосимы, Савватия и Германа. В инвентарных книгах ЦАМа, хранящихся в Музее истории религии, отмечено, что мощи происходят из Соловецкого монастыря (акт № 401 от 19.01.1940 г. Ст. 27581, 27582, 27583). Где они были до поступления в ЦАМ, правда, не указано; видимо, в органах ОГПУ-НКВД. Мощи были упакованы в три больших бумажных свертка, где находились также кожаные туфли прп. Зосимы, остатки суконной одежды и кожа от туфель прп. Германа. Мощи прп. Германа, кроме бумаги, были завернуты в воздух и кусок голубой парчи. В апреле 1989 года мощи святого Александра Невского и мощи прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких были одновременно предъявлены церковной комиссии во главе с митрополитом Алексием (ныне почившим Патриархом Московским и всея Руси). В комиссию также входили также представители духовенства Ленинградской епархии. Комиссия осмотрела мощи прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. У мощей святых угодников был совершен молебен. В июне 1989 года состоялась торжественная передача Русской Православной Церкви мощей святого благоверного Александра Невского, а в июне 1990 года – мощей святых прпп. Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев. Определением Священного Синода Русской Православной Церкви 25 октября 1990 года совершилось долгожданное открытие Соловецкого монастыря. Знаменательным для обители стал 1992 год. 9 февраля наместником Соловецкого монастыря был назначен игумен (ныне, находящийся на покое, архимандрит) Иосиф (Братищев). Главной заботой соловецкого наместника стало возвращение святых мощей первоначальников обители. 19 августа 1992 года, в праздник Преображения Господня, когда на Соловках совершалась первая после открытия монастыря Божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе, Патриарх Алексий II молился в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. «Множество петербуржцев пришли проститься с преподобными Соловецкими чудотворцами, покидавшими град Святого Петра и возвращавшимися в родную обитель. Весь день не иссякал поток молящихся у гробницы преподобных Зосимы, Савватия и Германа. В 16 часов, после торжественного молебна, Святейший Патриарх Алексий, митрополит Санкт-Петербургский Иоанн, епископ Истринский Арсений (ныне митрополит) и духовенство Санкт-Петербургской епархии крестным ходом при огромном стечении молящихся перенесли мощи преподобных ко Святым вратам лавры» . Святые мощи были препровождены в аэропорт «Пулково» и в сопровождении Святейшего Патриарха прибыли в Архангельск. Из аэропорта «Талаги» мощи преподобных были доставлены улицами Архангельска к берегам Северной Двины. Вечером тысячи православных горожан собрались на главной пристани Архангельска, чтобы поклониться святым угодникам Соловецким. После краткого приветствия Патриарха Алексия и молебна перед дальним путешествием раки с мощами преподобных были перенесены на теплоход «Борис Пастернак». И снова, как много веков назад, водами Белого, Студеного, моря возвращались преподобные Зосима, Савватий и Герман в родную обитель. Из Архангельска святые мощи сопровождали Святейший Патриарх Алексий, епископы Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Истринский Арсений, Владимирский и Суздальский Евлогий, а также многочисленное священство и приглашенные участники торжеств. Утром 20 августа морские суда «Борис Пастернак» и «Алушта» встали на рейд у Большого Соловецкого острова. Сотни паломников и жителей Соловков ожидали на монастырской пристани возвращения мощей преподобных. Во время морского путешествия не стихали молитвы и песнопения у мощей преподобных угодников Божиих, всю ночь духовенство читало акафист Соловецким чудотворцам. С иконами и хоругвями встречали своего священноархимандрита Святейшего Патриарха Алексия II насельники обители во главе с наместником Соловецкого ставропигиального монастыря игуменом Иосифом. В полдень катер «Беломорец» доставил раки с мощами Соловецких чудотворцев на берег. Впервые в истории Спасо-Преображенского монастыря Патриарх Московский и всея Руси прибыл на Соловецкие острова. Крестным ходом, с молитвенными песнопениями мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа были торжественно внесены через Святые врата основанной ими обители и установлены в Спасо-Преображенском соборе, где они почивали прежде. Святейший Патриарх в сослужении сопутствовавших архипастырей, наместника монастыря и паломников в священном сане совершил молебен, предварив его вступительным словом, и выслушав обращение игумена Иосифа, ответил на его приветствие. После этого была отслужена малая вечерня с акафистом, и в тот же вечер – всенощное бдение. Три дня совершались праздничные богослужения у мощей преподобных в древнем Преображенском соборе, который сильно пострадал в период лихолетья. Теперь он преобразился: сиял огнями свечей, блистал красотою священнических облачений, согревался теплотою молитв сердец человеческих, ликовал благолепным торжественным пением. После службы Предстоятель Русской церкви обратился к собравшимся со словом, и выслушав ответ настоятеля монастыря, завершил свое обращение. 22 августа Святейший Патриарх освятил надвратную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, куда были перенесены мощи Соловецких чудотворцев. Здесь была совершена Божественная литургия, за которой прозвучала проповедь монастырского благочинного игумена Германа и состоялась первая хиротония в стенах возрожденной обители. В заключение прозвучало обращение Святейшего Патриарха к собравшимся. В тот же день паломники посетили Свято-Вознесенский скит на Секирной горе, где у подножия по благословению Святейшего Патриарха был воздвигнут многометровый Поклонный крест в честь Новомучеников и исповедников Соловецких. Подводя итог пребывания на Соловках, Предстоятель РПЦ совершил молебен о путешествующих и произнес напутственные слова. На следующий день, 23 августа глава Русской Православной Церкви посетил Свято-Троицкий скит на острове Анзер. В интервью для Соловецкого радио Патриарх подчеркнул: «Для меня это первое посещение Соловецкого архипелага и возрождающегося Соловецкого монастыря. Поразила меня удивительная северная природа, и в то же самое время я как-то соприкоснулся с историей монастыря, с его славным прошлым и трагическим недавним прошлым, когда здесь был Соловецкий лагерь особого назначения. Посещая Секирную гору и Анзерский скит сегодня, мы видели остатки лагерной обстановки, в которой погибли многие десятки тысяч наших соотечественников, в том числе архипастыри и пастыри, монашествующие и верующие Русской Православной Церкви. Сегодня происходит во всей нашей жизни духовное обновление, возрождается и обитель Соловецкая. И дай Бог, чтобы она возродилась бы скорее и несла бы людям то, что она раньше несла: духовное просвещение, умиротворение, чтобы люди черпали здесь духовные силы для своих трудов, чтобы это был бы пример доброго хозяйствования на земле. Жителям, с которыми мне приходилось здесь встречаться, видеть их молящимися в церкви, проезжая через поселок, я желаю мира, благополучия. Пусть Господь хранит в этой суровой северной природе людей, которые здесь живут и трудятся, в любви Христовой, в мире и благополучии. Храни вас Господь!» В настоящее время мощи Соловецких первооснователей покоятся в церкви Святителя Филиппа, а в летние месяцы переносятся в Спасо-Преображенский собор, где и пребывают до возвращения обратно в зимний храм. Тропарь преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, глас 4 Постническое и равноангельское житие ваше, / преподобнии отцы Зосимо и Савватие, / вселенней познаны сотвори вас чудодеянии различными богоноснии, / просвещайте верою призывающия вы / и чтущия честную память вашу. Кондак преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, глас 2 Христовою любовию уязвившеся, преподобнии,/ и Того крест, на рамо вземше, понесли есте,/ божественне вооружившеся на невидимыя враги/ и непрестанный молитвы, яко копие в руках, имуще,/ крепко победили есте бесовская ополчения;/ благодать Господню приемше целити недуги душ и телес/ притекающих к ракам честных мощей ваших,/ чудес лучи испущаете всюду./ Тем зовем вам:/ радуйтеся, преподобнии отцы Зосимо и Савватие,/ монахов удобрение. Тропарь преподобного Германа Соловецкого, глас 8 Желанием духовным от юности распаляемь, преподобне Германе,/ Христу тесным жития путем последовал еси/ и, в морский пустынный остров, аки в тихое пристанище, вселився,/ в нем многа лета постнически пожил еси,/ идеже блаженным отцем Зосиме и Савватию сожитель был еси,/ с ними же моли Христа Бога о нас,/ любовию чтущих святую память твою. Кондак преподобного Германа Соловецкого, глас 4 Вышних желая,/ вся долу влекущая возненавидел еси/ и, отечество свое оставль,/ в поморие пустынное отшел еси,/ таже в морский остров удалився,/ в нем многа лета Господеви поработал еси./ Темже, память твою празднующе,/ любовию вопием ти:/ радуйся, Германе Богомудре, отче наш. Источник и продолжение: https://monasterium.ru/monastyri/prazdniki/vtoroe-perenesenie-moshchey-prpp-zosimy-savvatiya-i-germana-solovetskikh-1992/?ysclid=l73g2wc0wn925121214 https://foma.ru/voskresene-21-avgusta-2022-goda-chto-budet-v-hrame.html?ysclid=l73ghvk01j428830310 https://solovki-monastyr.ru/holyitems/relics/zosima-savvatiyi-german/?ysclid=l73gjbfkzq24871469 http://www.solovki.orthonord.ru/perenesenie_moshchej_1992/vozvrashchenie_svjatyni.htm https://azbyka.ru/days/saint/3011/1364/1837/group Иконография преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Молитва Святым Зосиме Герману Савватию Соловецким О преподобнии отцы, велицыи заступницы и скории услишателие молитв, угодницы Божии и чудотворцы Зосимо и Савватие! Не забудите, якоже обещастеся, посещати чада ваша. Аще бо и отыдосте от нас телом, но духом присно с нами пребываете. Молим убо вы, о преподобнии: избавите ны от огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от тлетворных ветров, и от напрасныя смерти, и от всех прилогов бесовских, находящих на ны. Услышите нас, грешных, и приимите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву благоугодну, и души наша, злыми делы, и советы, и помыслы умерщвленныя, оживите и, якоже умершую отроковицу востависте, якоже неисцельны раны многих исцелисте, от духов нечистых зле мучимых избависте, тако и нас, содержимых во узах вражиих, измите и от сетей диавола избавите, из глубины прегрешений изведите и милостивым вашим посещением и ходатайством от врагов видимых и невидимых оградите ны благодатию и силою Всесвятыя Троицы, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 8. Преображение Господне 2022 Преображение Господне, или, по-народному, «Яблочный Спас» — православный праздник, который верующие отмечают 19 августа. В этот день мы вспоминаем евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе. Источник и продолжение: https://foma.ru/stati/pravoslavnyie-prazdniki/dvunadesyatyie-prazdniki/preobrazhenie-gospodne Преображение Господне – 19 августа в 2022 году Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 19 августа 2022 года, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина.
 9. Обретение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца. Вечернее Богослужение. 31 Июля 2022 Божественная литургия 1 августа 2022 года, Храм Христа Спасителя, г. Москва
 10. Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского Центральное событие юбилейных мероприятий - торжественное богослужение на Соборной площади. Проповедь Святейшего Патриарха в канун дня памяти обретения честных мощей преп. Сергия Радонежского 17-18 июля 2022 года Свято-Троицкая Сергиева лавра стала центром общецерковных торжеств, посвященных 600-летию обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, и основания Троицкого собора обители. 17 июля, накануне дня памяти обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Кирилл в Троицком соборе возглавил служение малой вечерни с чтением акафиста Преподобному. Церковь празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского МОЩИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО: ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ, СОКРЫТИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ В ЛАВРУ Иеромонах Пафнутий (Фокин) Рака с мощами Преподобного Сергия Радонежского В 2022-м году Православная Церковь празднует значимую юбилейную дату – 6 веков назад были обретены мощи Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского. За 6 столетий у честных мощей сложилась своя история. И как жизнь самого преподобного Сергия была наполнена скорбями, трудностями и испытаниями, так и история его мощей имеет свои трагические страницы, которые тем не менее только подтверждают святость подвижника и данную им Богом свыше особую благодатную силу укреплять, просвещать и врачевать душевные и телесные недуги. В святые дни юбилейных торжеств хотелось бы вспомнить наиболее яркие страницы этой истории. Источник и продолжение: https://pravoslavie.ru/147212.html?ysclid=l5t3pqftea271195895
 11. Отче наш spbpda/wwww.flickr.com Отче наш Преподобный Иоанн Лествичник называет молитву матерью и вместе с тем царицей добродетелей. Этот афоризм святого отца нетрудно объяснить: молитва рождает прочие добродетели, поскольку посредством ее испрашивает их человек у Бога. И она же — первая из добродетелей, ведь именно в ней происходит теснейшее единение человека с Творцом. Но в то же время молитва — делание, искусство, которому необходимо учиться. И здесь потребны усердие, неотступность, мужество и — обращение к опыту тех, для кого молитва стала жизнью сердца, возношением к Богу. Предлагаемая вниманию наших читателей серия статей о молитве и есть попытка обобщить этот опыт, изложив его в форме, доступной для современного, мало, может быть, еще понимающего, что есть подлинная молитва, человека. Молись — не молись… Молитва Прежде чем начать разговор о молитве как таковой, хотелось бы сказать об одном препятствии к молитве настоящей. Одном, но самом, пожалуй, существенном. В наше время в среде людей верующих распространено какое-то странное, очень вредное убеждение: будто жить жизнью духовной и молиться «по-настоящему», «как святые отцы», мы никогда не сможем. И потому, якобы, достаточно не молиться, а просто «читать правило», точно исполняя какой-то закон. «Молись — не молись,— говорят,— все равно твоя молитва не сотворит чудес». В этом заключается очень большая неправда. Да, мы гораздо немощнее своих предков, не говоря уже о святых отцах древности,— немощнее и физически, и духовно. Самое подходящее слово, чтобы определить наше состояние — расслабление. Но Господь смотрит на намерение человека, на его стремление, на его труд. И если кто-то пробивается через эту немощь, через собственное бессилие и действительно ищет Бога — стремясь жить по Его воле, прибегая к Нему в молитве, то делания такого человека Господь без плода не оставит. И молитва его будет творить чудеса. Возможно — незаметные для окружающих, но очевидные для него самого. И главное из этих чудес — реально переживаемое в молитве чувство присутствия Бога, предстояния Ему, ощущение Бога как самой своей жизни. Барометр духовной жизни Опыт этого богообщения — пусть самый малый, почти «незаметный», крайне важен. Именно он оживляет нашу веру, делает ее не головной, а сердечной. И христианин, который молится, во многом отличается от другого — того, что лишь «читает правило». Молиться — значит знать, чего ты просишь у Бога, понимать это умом, ощущать сердцем. И, с одной стороны, конечно, молитва во многом зависит от того, как человек живет: если хорошо, по-христиански — тогда и молиться легче, потому что добрая жизнь дает человеку в молитве некое чувство дерзновения, благой надежды. Не потому, что можно надеяться на свои дела и тем утешаться. Нет, это чувство — просто некая «награда» от Господа, таинственное удостоверение, которое Он подает душе. Также и жизнь нерадивая зачастую делает молитву холодной и бездушной. Не оттого, что Господь отвергает человека-грешника с его молитвой. Скорее, сам человек как бы не решается в молитве «приблизиться» к Богу. Но не только молитва зависит от жизни, а и жизнь от молитвы. И в этом нет противоречия: молитва и деятельная христианская жизнь — это как бы два крыла, одинаково необходимых человеку. Только в их согласном движении совершается правильное шествие по пути восхождения к горнему. Молитва открывает для человека совершенно иное пространство бытия, учит видеть события, происходящие на земле, в перспективе вечности, дает силы для борьбы со страстями, является для души ее насущным хлебом. Она постепенно меняет и преображает человека. В том, конечно, случае, если человек понуждает себя к вниманию в ней, если он — усердный делатель, а не теплохладный «исполнитель закона». В каком-то смысле молитва — барометр духовной жизни человека. Не случайно в древности монахи зачастую приветствовали друг друга одним вопросом: «Как молитва?». Это не значит, что и каждому из нас следует так приветствовать наших друзей и знакомых. Нет, скорее, это вопрос, который регулярно надо задавать самому себе. И в зависимости от того ответа, который мы себе даем, делать вывод о своем духовном состоянии. Верность в малом Выше говорилось о том, чего требует молитва от молящегося. К сказанному можно прибавить еще одну немаловажную вещь — молитва требует верности. Ее нельзя бросать, оставлять, в ней необходимо постоянство. В этом и заключается маленький, но очень важный подвиг: не пропускать времени, установленного для молитвы, не оставлять своего пусть небольшого, но уже установившегося правила. Человеку свойственно приобретать на протяжении своей жизни определенные навыки. А от них, как говорил преподобный Силуан Афонский, зависит очень многое. Добрый навык спасает, злой — губит, весь вопрос в том, к чему человек будет себя день за днем приучать. Очень много значит навык и в молитве. Приобретет его человек, потрудится ради этого, и тогда сама привычка обратится ему в помощь, встать на молитву утром или вечером будет для него столь же естественно, как подняться с постели или лечь спать. Хорошо приучить себя к этому и просто воспринимать как данность: день с молитвенного правила начинается и молитвенным правилом заканчивается. Пусть оно и не особенно обширное: утренние молитвы утром и вечерние вечером, главное — ежедневно. Бывают, конечно, случаи, когда человек, например, не услышит будильника, проспит, а потом времени на молитву не останется. Тогда надо помолиться хотя бы кратко, начав с первых молитв того же утреннего правила, прочитав их с вниманием и усердием, прося у Бога прощения за такое отступление. И при первой возможности постараться прочитать остальные молитвы, пусть даже это будет в обед. Вообще же хорошо привыкнуть вставать точно по будильнику. Всё равно после того, как он первый раз прозвенел,— какой уж там сон, пользы практически никакой. А для молитвы очень важно, чтобы человек, проснувшись, тотчас встал бы и сразу же обратился к Богу. Когда мы лежим и никак не можем подняться, это приводит не только к телесному расслаблению, это делает слабым и безвольным наш ум. Кроме того, помимо нашей воли, начинают приходить, пробиваясь сквозь полудрему, различные мысли о делах наступающего дня, нередко же враг, пользуясь нашим сонным состоянием, начинает воевать против нас нечистыми, искусительными помыслами, как говорит об этом в своей «Лествице» преподобный Иоанн. А ум наш, по слову другого преподобного, Варсонофия Великого, подобен мельничным жерновам: что попало в него, то и мелется потом целый день. И результат бывает соответствующий. Напротив, если человек, как солдат при побудке, вскакивает тотчас, только прозвенит будильник, и сразу же приступает к молитве, то это также во многом определяет то, как день будет прожит. Нужно, учит святитель Феофан Затворник, молитвенно поставить себя перед Богом, утвердиться в ощущении Его присутствия, и после этого уже делать что бы то ни было еще: либо сразу читать правило, либо совершить утренний туа­лет и уже затем переходить к правилу. Не менее важно и то, что молитва должна наш день завершать, как бы увенчивать его, чтобы и последними мыслями, с которыми мы отходим ко сну, были мысли о Боге. И тут случаются исключительные ситуации, когда мы оказываемся настолько усталыми, что исполнить все правило нет сил. Иногда лучше бывает в таком случае прочитать всего несколько молитв, скажем, Трисвятое по Отче наш, и, укорив себя в немощи и малодушии, лечь спать. Но важно, чтобы это и оставалось исключением, а ни в коем случае не обращалось в сложившееся обыкновение. Вражья хитрость Очень существенный момент: преодолевать в молитве приходится не только плоть, ищущую отдохновения и комфорта, не только лень и нерадение, не только суетные и мятежные помыслы о насущных делах. Нашим противником в это время выступает враг. Он может, согласно объяснениям Лествичника, наводить на молящегося сон, отягощая его веки и все тело. Может буквально забрасывать различными не ко времени приходящими помыслами, в том числе и самыми непотребными, даже хульными, чтобы заставить человека испугаться и от молитвы отказаться совсем. Но есть у него и другой способ борьбы с молитвой, о котором необходимо знать. Он с самого утра начинает человека «гнать», то есть торопить, убеждая, что времени нет, что надо спешить, а помолиться лучше потом и т.д и т.п. В результате человек, не помолившись, в полном смысле слова вваливается в наступивший день. А без молитвы, без призывания в ней помощи Божией, как известно, всё идет наперекосяк. И к вечеру оказывается христианин словно рыба, выброшенная волнами на берег: сил нет, усталость кажется невыносимой, делать уже ничего не хочется, особенно молиться. Так без молитвы отходит он ко сну. А утром — новый день, и всё опять наперекосяк. Зачем нужно знать, что всё это тоже вражие искушение? Потому что по известной пословице «предупрежден значит защищен». Главное — не поддаваться. И думать о том, насколько же не хочет враг нашей молитвы, что так мешает нам. И, раз так, то как же она важна для нас и для нашего спасения! Эта мысль многие трудности и искушения бесовские поможет преодолеть. Источник: Православие и современность 8 августа 2008 г. Источник и продолжение : https://pravoslavie.ru/36916.html?ysclid=l57jgbikla16160215 Толкования на Мф. 6:11 Степени молитвы О молитве Страхования в молитве О молитве. Статья I | Том 1. Аскетические опыты ОБЪЯСНЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ И ДОМАШНИХ МОЛИТВ Серафим Саровский. О молитве. Наставления преподобного Серафима Саровского. Издательство "Глас". О молитве. Святитель Игнатий Брянчанинов Как возрасти в молитве? Прот. Дмитрий Смирнов На вопрос отвечает протоиерей Димитрий Смирнов. Фрагмент из передачи "Беседы с батюшкой" на канале "Союз" за 04.12.2016 Митрополит Антоний Сурожский о молитве - как учиться? Какой должна быть молитва: длительной или краткой ? (Лк.18:7) Протоиерей Олег Стеняев В сегодняшнем видео с протоиереем Олегом Стеняевым разбираем очередное трудное место Священного Писания и отвечаем на вопрос: "Какой должна быть молитва: длительной или краткой? Пётр Мамонов о молитве человека КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ ? Православное понимание молитвы. Протоиерей Олег Стеняев
 12. Святые апостолы Петр и Павел У православных христиан наступил Петров пост 2022 Начало Петрова поста 2022года отмечает Православная Церковь в понедельник 20 июня. В нынешнем году этот пост продлится две недели – с 20 июня по 11 июля включительно, его завершением станет 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла (в этот день поста уже нет). По традиции Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), дата которого в свою очередь зависит от дня празднования православной Пасхи. Завершается же он всегда днем памяти апостолов Петра и Павла 12 июля. В связи с этим длительность Петрова поста всегда разная – от 8 до 42 дней. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе и отказ от растительного масла в некоторые дни. Подробный календарь поста можно посмотреть здесь . Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, но, конечно, это и борьба со своими страстями, и совершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу и Церкви по-разному, однако по Преданию Церкви оба окончили свою жизнь мученически – во времена правления императора Нерона (I век по Р.Х.) апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел – обезглавлен мечом. Источник и продолжение: https://foma.ru/u-pravoslavnyh-hristian-nastupil-petrov-post-2022.html?ysclid=l4mzuupzwr651570166 Традиции и правила Петрова поста Петров пост. Советы постящимся. Протоиерей Евгений Попиченко
 13. Икона Богородицы «Одигитрия» Югская Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Югская, явилась в начале ХVII века старцу схимонаху Псково-Печерского монастыря преподобному Дорофею. Богородица, во время нашествия шведов, повелела ему взять Ее образ в указанном Ею месте, отнести образ в пределы Ярославской епархии и там основать обитель. Игумену монастыря, не соглашавшемуся отпустить явленную икону Божией Матери, Она в сонном видении явилась и повелела исполнить Ее волю и отпустить старца Дорофея с Ее иконой. Старец Дорофей, приближаясь к указанному ему в видении месту, остановился отдохнуть, а святую икону поставил на дереве. Когда он хотел продолжать путь, то никакими силами не смог снять с дерева икону Богоматери. Старец Дорофей понял, что Царица Небесная в этом месте хочет остаться. Тогда он построил небольшую хижину и сам остался жить у этой святыни. Весть о приходе старца стала быстро распространяться по окрестным селам. К нему стали стекаться богомольцы для поклонения святой иконе, от которой стали совершаться исцеления. Усердием местных жителей были собраны средства и положено начало постройки новой обители. Преподобный Дорофей скончался в 1622 году. Патриарху Филарету духовенство представило данные о совершавшихся чудесах. В ответ они получили благословение на основание на реке Юг обители с церковью в честь Успения Пресвятой Богородицы. Обитель стала именоваться Югской. В 1654 году заступлением Богоматери в тех местах прекратилась распространившаяся моровая язва. Сказание о чудотворной иконе Божией Матери Одигитрии Югской В первые годы после избрания на Московское царство юного царя Михаила Феодоровича Романова вся земля Русская представляла из себя раз­валины разоренных городов и селений, и была наполнена скопищами врагов, еще остававшихся в ней от страшного смутного времени. В южных пределах царства в Астрахани грабил жителей атаман Заруцкий с Мариною, женою убитого само­званца, заявляя намерение возвести на царский престол сына Марины и думая его именем лично владеть Русью. В скором времени этот злодей был лишен жизни. С запада поляки во главе с польским королевичем Владиславом, опираясь на выборный акт москвичей, давших присягу иметь своим царем Владислава, занимали Смоленскую и Черниговскую земли. С севера шведы под начальством генерала Делагарди занимали Новгородскую область, осадили Псков и грозили отнять из-под владения Московского царя все ближайшие земли, забирая в свои руки все больше и больше селений, не щадя жизни и достояния местных жителей. В 50 пер­стах от Пскова, стоял тогда, как и сейчас, благоустроен­ный монастырь Псково-Печерский. Для необходимости обороны рус­ских земель, этот монастырь на государственные средства был обнесен высокими каменными стенами с укрепленными башнями и бойницами. В случае нашествия врагов, скромным инокам приходилось отражать их нападения и под­вергаться всем ужасам осады неприятелей, пылав­ших ненавистью к жителям земли русской. Этот монастырь был вполне благоустроенным и имел много­численную братию. Настоятелем его в это время был архи­мандрит Иоаким. Псково-Печерский монастырь был одним из наилучших в русской земле. В нем были старцы, замечательные по своим подвигам. Между ними особенно славился тогда старец Дорофей. Уроженец области Ростовской, он еще в молодые годы принял монашеский постриг в этой обители, и со времени поступления в число мона­стырского братства безвыходно пребывал в ней. Видя его строго воздержную жизнь, преклонные года, преуспеяние в молитве, смирение духа, обла­дающего неземной мудростью, архимандрит Иоаким по­стриг его в схиму. У старца не было уже мысли ни о чем земном. Он заключился в особую келлию, носил вериги, пребывал в посте и молитвах, заботясь един­ственно о своем спасении. О такой подвижнической жизни слышали и ближние и дальние, и начали приходить в монастырь, чтобы пользоваться его советами для своего се­мейного благоустройства, а также просили и его молитв для умиротворения своей совести и этим сильно его беспокоили. Нередко случалось, что у старца не оставалось времени и воз­можности выполнить свое монашеское правило. Он смущался таким нарушением иноческого долга и нередко приходил в раздумье, угодны ли Богу эти его беседы с посетителями, нередко становившиеся препятствием к точному выполнению иноческих обетов. АРХИВ 30 Июля, 2015 Источник и продолжение: Сказание о чудотворной иконе Божией Матери Одигитрии Югской http://www.patriarchia.ru/db/text/914210.html?ysclid=l4h369ozig868762079 Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Югской глас 4 Днесь, яко солнце пресветлое,/ возсия нам на воздусе/ всечестная икона Твоя, Владычице,/ лучами милости мир просвещающи,/ юже великая Россия,/ яко некий дар Божественный, свыше благоговейне восприемши,/ прославляет Тя, Богомати, всех Владычицу,/и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего/ величает радостно./ Емуже молися, о Госпоже Царице Богородице,/ да сохранит вся грады и страны христианский/ невредимы от всех навет вражиих/ и спасет верою покланяющихся/ Его Божественному и Твоему Пречистому образу,/ Дево Неискусобрачная. Кондак Божией Матери пред иконой Ее Югской глас 8 Притецем, людие, к Деве и Богородице Царице,/ благодаряще Христа, Бога нашего,/ и, к Тоя чудотворней иконе умильно взирающе,/ припадем и возопием Ей:/ о Владычице Марие,/ присетивши страну сию Твоего честнаго образа явлением чудесно,/ спасай в мире и благовременстве страну нашу и вся Христианы,/ наследники показующи Небесныя жизни,/ Тебе бо верно зовем:/ радуйся, Дево, миру спасение. © ПРАВОСЛАВИЕ.RU Источник и продолжение: "ОДИГИТРИЯ" ЮГСКАЯ Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Югская» https://drevo-info.ru/articles/13473.html?ysclid=l4h27rsozw247366970 ПРАЗДНОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ ОДИГИТРИЯ ЮГСКАЯ (1615 ГОД) Фильм о югской курганская митрополия Икона Богородицы «Одигитрия» Югская (эфир от 16 06 22) Чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая Юг­ская, яви­лась в на­ча­ле ХVII ве­ка стар­цу схи­мо­на­ху Пско­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря пре­по­доб­но­му До­ро­фею. Бо­го­ро­ди­ца, во вре­мя на­ше­ствия шве­дов, по­ве­ле­ла ему взять Ее об­раз в ука­зан­ном Ею ме­сте, от­не­сти об­раз в пре­де­лы Яро­слав­ской епар­хии и там ос­но­вать оби­тель. Игу­ме­ну мо­на­сты­ря, не со­гла­шав­ше­му­ся от­пу­стить яв­лен­ную ико­ну Бо­жи­ей Ма­те­ри, Она в сон­ном ви­де­нии яви­лась и по­ве­ле­ла ис­пол­нить Ее во­лю и от­пу­стить стар­ца До­ро­фея с Ее ико­ной. Ста­рец До­ро­фей, при­бли­жа­ясь к ука­зан­но­му ему в ви­де­нии ме­сту, оста­но­вил­ся от­дох­нуть, а свя­тую ико­ну по­ста­вил на де­ре­ве. Ко­гда он хо­тел про­дол­жать путь, то ни­ка­ки­ми си­ла­ми не смог снять с де­ре­ва ико­ну Бо­го­ма­те­ри. «Югская пустынь. Памяти забытой обители». Выставка с таким названием, по благословению епископа Рыбинского и Угличского Вениамина открылась в Рыбинском музее-заповеднике. Она посвящена 400-летию основания Дорофеевой Югской пустыни, уничтоженной в 40-годы прошлого столетия при создании Рыбинского водохранилища. Вместе с Мологским ушел на дно Рыбинского моря один из самых крупных монастырей Русского Севера. Югскую икону Богоматери, в честь которой он был основан, считали покровительницей Рыбинска, как Толгскую - Ярославля.
 14. Пятидесятница. Сошествие Святого Духа на апостолов Иконография праздника Пятидесятницы ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ДУХ СВЯТОЙ, КАК СИЛА И БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Протоиерей Олег Стеняев Православные празднуют день Святой Троицы (Пятидесятницу) Великий двунадесятый праздник – день Святой Троицы, Пятидесятницу празднует Православная Церковь в воскресенье 12 июня 2022 года. В этот день Церковь отмечает день своего рождения, которое произошло в момент схождения на апостолов Святого Духа. На 50-й день после Воскресения Христа апостолы находились в Иерусалиме, когда «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4). Праздником Святой Троицы этот день назван потому, что в тот момент обнаружилось видимым образом действие Третьего Лица Пресвятой Троицы – Духа Святого. Вот как об этом пишет святитель Иоанн Златоуст: «И наполнил весь дом. Бурное дыхание было как бы купелью водною; а огонь служит знаком именно обилия и силы. Этого никогда не случалось с пророками; так было только теперь – с апостолами; здесь все делает сам Дух Святой и таким образом является равночестным Отцу и Сыну». По традиции на праздник Святой Троицы православные храмы украшают травой и зелеными ветвями, прежде всего, березы, которая в России является одним из символов этого праздника. Источник и продолжение: Православные празднуют день Святой Троицы (Пятидесятницу) ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ Пятидесятница Еп. Василий (Родзянко). Православные праздники. 03. День Святой Троицы. Пятидесятница Песнопения праздника Святой Троицы: тропарь Троицы, кондак Троицы, Величание Троицы Тропарь праздника Святой Троицы, глас 1 Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе. Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрых ловцов [человеков], ниспослав им Духа Святого, и через них привлекший всю вселенную, Человеколюбче, слава Тебе. Кондак праздника Святой Троицы, глас 2 Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа. Некогда, сойдя, Ты смешал языки и разделил народы, Вышний; когда же языки огненные раздавал, то призвал в соединение всех, и [теперь] согласно славим Всесвятого Духа. Величание праздника Святой Троицы Величаем Тя, Живодавче Христе и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим. Источник и продолжение: День Святой Троицы | Троица Троицкая седмица в 2022 году Считается, что Троицкая седмица помогает собраться с силами для Петрова поста Троицкая седмица в 2022 году пройдет с 13 июня по 19 июня. Эта неделя наступает после праздника Троицы. День Святой Троицы часто называют «Днем рождения Церкви». Его еще называют Пятидесятницей. В День Святой Троицы впервые после Пасхи читается молитва «Царю Небесный». В этот великий день — день рождения Церкви, после Литургии служится вечерня, во время которой читаются коленопреклоненные молитвы — удивительные по своей глубине и красоте. После Троицкой седмицы наступает Петров пост. Петров пост всегда длится разное время. Он начинается после Пятидесятницы, спустя неделю и длится до 12 июля – дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Источник и продолжение: https://www.pravmir.ru/troickaja-sedmica/? Церковный календарь. 12 июня 2022. Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница
 15. Вознесение Господне: история и духовный смысл двунадесятого праздника. В этом видео настоятель, отец Владимир, рассказывает: - о том, что увидели апостолы в этот день; - о пении песни "Воскресение Христово видевше, поклонимся Господу Иисусу..." - о молитве "Царю Небесный" - почему она не читается в период от Пасхи до Троицы; - о том, сколько длится праздник Вознесения Господня. Праздник Троицы (Пятидесятницы): история и смысл, дар от Господа Апостолам, день Святого Духа. Николо-Перервинский монастырь В видео батюшка рассказывает: - о молитве об усопших накануне праздника; - какое событие произошло на 50-тый день после еврейской Пасхи в Ветхозаветные времена; - какое событие произошло на 50-тый день после Пасхи в Новом Завете; - какой дар получили Апостолы от Господа в Сионской горнице; - почему этот праздник называют днем рождения Церкви Христианской; - о понедельнике после праздника - дне Святаго Духа; - о возобновлении земных поклонов. Вознесение Господне относится к числу «двунадесятых», то есть самых великих праздников Православной Церкви. Христианские праздники похожи на кольца золотой цепи, неразрывно связанные друг с другом. Через сорок дней после Пасхи наступает праздник Вознесения. Через десять дней после Вознесения – праздник Троицы. Источник и продолжение: Вознесение Господне Путь от Вознесения до Троицы Троица (Пятидесятница) (греч. Pentekoste) - величайший христианский праздник, празднуемый в 50-й день Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов и посвященный прославлению Святой Троицы. В Православной Церкви великий двунадесятый праздник. Название Пятидесятницы праздник получил потому, что сошествие Святого Духа на апостолов совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, установленный в память дарования еврейскому народу Закона при горе Синай; он праздновался в 50-й день после Пасхи и приходился на окончание жатвы и собирания плодов, первые начатки которых приносились в жертву в храме. Готовясь вернуться к Своему Небесному Отцу, Господь Иисус Христос перед распятием посвящает Свою прощальную беседу с апостолами предстоящему сошествию Святого Духа. Господь объясняет ученикам, что Утешитель - Дух Святой - должен вскоре прийти к ним, чтобы завершить дело спасения людей. «Я умолю Отца, - говорит Господь апостолам, - и Он даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во веки, - Духа Истины... Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам... Он - Дух Истины ... Дух Истины, Который от Отца исходит, будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 14:16-17). Этот день именуется Троицей потому что именно Сошествием Святого Духа на апостолов открылась совершительная деятельность третьего лица Пресвятой Троицы, и учение Иисуса Христа о Триедином Боге достигло совершенной ясности и полноты. Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от порабощения дьяволу, Бог Дух Святой освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры. Событие Сошествия Святого Духа на апостолов считается началом Христианской Церкви. Излияние Духа Святого на учеников Именно в этот день, в 50-й день по Воскресении Иисуса Христа, все 12 апостолов собрались вместе. Готовясь к принятию Святого Духа после Вознесения Господа на Небо, ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой Марией, с некоторыми женами-мироносицами и другими верующими (около 120-ти человек) находились в Иерусалиме в так называемой «Сионской горнице». Источник и продолжение: Святая Троица (Пятидесятница) О Троице (Пятидесятнице). Антоний Сурожский P. S. Инна ! Здравствуйте. Спасибо! Интересный вопрос. Бог в помощь.
×
×
 • Create New...